POLSKIE TRADYCJE EZOTERYCZNE 1890-1939 „Światło i Ciemność” EDYCJA SPECJALNA

TOMY I – IV W WOLNYM DOSTĘPIE PONIŻEJ

Zapraszamy do zapoznania się z serią publikacji prezentujących wyniki badań prowadzonych w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 18901939 (0186/NPRH4/H2b/83/2016).

T. I : Teozofia i antropozofia, pod redakcją Monik Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej

T. II : Formacje, ludzie, idee, pod redakcją Monik Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej

T. III : Masoneria, pod redakcją Moniki Rzeczyckiej i Tadeusza Cegielskiego

T. IV: Źródła i dokumenty, pod redakcją Diany Oboleńskiej

Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues, edited by Agata Świerzowska

Wydanie specjalne serii „Światło i Ciemność”, obejmujące cztery tomy ukazujące się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939 zawiera studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych. Te pionierskie, zespołowe badania, prowadzone w latach 2016-2019, były możliwe dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

T. I : Teozofia i antropozofia, pod redakcją Monik Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej – tom zawiera teksty poświęcone dwóm największym stowarzyszeniom ezoterycznym na ziemiach polskich: Towarzystwu Teozoficznemu i Towarzystwu Antropozoficznemu. Autorzy podjęli próbę zrekonstruowania polskich dziejów tych formacji, wpisując je w międzynarodowe konteksty. Całość wieńczy omówienie polskiej prasy teozoficznej i wydawnictw antropozoficznych tego okresu.

T. II : Formacje, ludzie, idee, pod redakcją Monik Rzeczyckiej i Izabeli Trzcińskiej – tom zawiera charakterystykę intelektualnego krajobrazu polskiego spirytyzmu i mediumizmu oraz dziesięć studiów poświęconych postaciom ezoteryków, którzy odegrali szczególnie ważne role w rozwoju polskiej alternatywnej duchowości. Całość wieńczy omówienie polskiej prasy teozoficznej i wydawnictw ezoterycznych tego okresu.

T. III : Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Masoneria, pod redakcją Moniki Rzeczyckiej i Tadeusza Cegielskiego – autorzy tomu zaproponowali ujęcie wolnomularstwa w kontekście badań nad ezoteryzmem zachodnim, dopełniając tym samym rekonstrukcje dziejów różnorodnych ruchów i koncepcji związanych z alternatywną duchowością II RP.

T. IV : Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Źródła i dokumenty, pod red. Diany Oboleńskiej zawiera naukowo opracowany wybór tekstów, które dopełniają studia prezentowane w poprzednich trzech tomach. Najczęściej są to materiały wcześniej niepublikowane lub trudno dostępne. W imponującym pod względem objętości zbiorze archiwaliów pozyskanych podczas badań nad polskim ezoteryzmem starano się zamieścić nie tylko najważniejsze dokumenty statutowe czy teksty programowe, lecz także materiały możliwie najpełniej ilustrujące wielowymiarowość tego zjawiska.

Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues, edited by Agata Świerzowska – In Polish culture too, during the closing decades of the 19th and early 20th century, an increased interest in esoteric traditions was noticeable. Esoteric imports arriving in Poland from various origins were accepted and adapted to local realities. Furthermore, specifically Polish, eclectic visions arose—often constructed on the basis of preexisting esoteric traditions—and were accompanied by specific actions and organizations of a more or less formal nature. Messianic and romantic themes, at the same time referring to the messages of occultism—shaped Polish esotericism as a synthesis of practices and beliefs of a new spirituality that tied together the concept of new science as well as postulates (often utopian) of a modern and civil society. In this complex mosaic of cultural phenomena, one should also consider the causes underlying the extraordinary diversity of the esoteric community of those times.