Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem” z odpowiednikiem w języku angielskim „Polish Society for the Study of Western Esotericism” i używa pieczęci z takimi napisami.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§ 2

Stowarzyszenie może zakładać lub być członkiem istniejących zagranicznych
i międzynarodowych organizacji.

 

§ 3

Stowarzyszenie jest towarzystwem naukowym i jako takie nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, filozoficznym, religijnym i politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu.

 

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.

 

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci na zasadach określonych
w przepisach odrębnych.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie badań nad zachodnim ezoteryzmem, upowszechnianie uzyskanych wyników oraz popularyzacja tego obszaru badań.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)     Projektowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych.

2)     Inicjowanie i realizację przedsięwzięć zmierzających do profesjonalnego doskonalenia swoich członków.

3)     Rozwijanie i propagowanie metod naukowych, interdyscyplinarności badań oraz współdziałanie w upowszechnianiu myśli naukowej.

4)     Organizowanie konferencji naukowych (krajowych i międzynarodowych), odczytów
i spotkań dyskusyjnych.

5)     Wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej.

6)     Tworzenie i prowadzenie księgozbiorów, archiwów i baz danych oraz inne formy zbierania materiałów i informacji.

7)     Współpracę z instytucjami publicznymi, z jednostkami systemu szkolnictwa wyższego i nauki w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz z innymi instytucjami akademickimi (w tym z towarzystwami naukowymi) oraz inicjowanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpracy z innymi stowarzyszeniami o zbliżonym profilu działalności w kraju i za granicą.

8)     Obejmowanie patronatu nad inicjatywami artystycznymi i wydarzeniami kulturalnymi i naukowymi.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

§ 9

Stowarzyszenie składa się z członków:

1)     zwyczajnych,

2)     nadzwyczajnych,

3)     honorowych,

4)     wspierających.

 

§ 10

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać nie tylko osoba posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także będąca cudzoziemcem, w tym również niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba spełniająca wymogi określone w ust. 1 i 2, która jest pracownikiem naukowym, doktorantem bądź studentem i posiada w swoim dorobku publikacje naukowe z zakresu zachodniej tradycji ezoterycznej lub aktualnie prowadzi badania związane z tą tematyką.
 4. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba spełniająca wymogi określone w ust.
  1 i 2, która posiada w swoim dorobku publikacje naukowe z zakresu zachodniej tradycji ezoterycznej.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone
  w ust. 1 i 2 lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w ust. 1 i 2 oraz która wniosła wybitny wkład w rozwój badań zachodniego ezoteryzmu lub posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

 1. Kandydat na nowego członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację chęci przystąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w pełnym składzie, większością 2/3 głosów.

 

§ 12

Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

1)     brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

2)     uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez organy Stowarzyszenia;

3)     przedstawiania własnych prac na zebraniach naukowych,

4)     zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów Stowarzyszenia;

5)     noszenia odznaki organizacyjnej.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni i honorowi posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia oraz prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków, a członkowie nadzwyczajni i wspierający uczestniczą w nim z głosem doradczym.

 

§ 14

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1)     przestrzegania zasad etyki pracownika nauki,

2)     aktywnego uczestniczenia w pracach i w realizacji celów Stowarzyszenia,

3)     przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,

4)     dbania o dobre imię organizacji,

5)     regularnego opłacania składki członkowskiej.

 

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)     śmierci członka będącego osoba fizyczną;

2)     zrzeczenia się członkostwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;

3)     skreślenia z listy członków z powodu:

 • systematycznego uchylania się  od zaangażowania w działalność Stowarzyszenia,
 • zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat,
 • działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • zaniechania wspierania Stowarzyszenia w przypadku członków wspierających,

4)     uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

5)     utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 stosowne uchwały podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków,

2)     Zarząd,

3)     Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Ciałem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

1)      W jej skład wchodzą osoby o uznanym autorytecie, zasłużone dla działalności Stowarzyszenia.

2)      Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

3)     Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności wskazywanie kierunków działań Stowarzyszenia, inicjowanie programów bądź innych działań o charakterze doradczym.

 

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)     uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2)     rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)     wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

4)     ustalanie wysokości składki członkowskiej,

5)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

6)     podejmowanie innych uchwał, niezastrzeżonych dla innych władz.

 

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków zostaje zwołane co najmniej raz w roku przez Zarząd.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku, to Walne Zebranie Członków może zwołać Komisja Rewizyjna albo 1/3 członków.
 4. Podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie Członków ma obowiązek powiadomić członków o terminie Walnego Zgromadzenia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty elektronicznej, lub w przypadku braku takiej możliwości – telefonicznie lub listownie.

 

§ 19

Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania, w obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych
do głosowania.

 

§ 20

 1. Zarząd Stowarzyszenia tworzy od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Prezes i Sekretarz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w pełnym składzie, większością 2/3 głosów.

 

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)     kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

3)     przygotowanie planu działalności oraz Stowarzyszenia, realizowanie zadań
i programów zgodnych ze statutem oraz określonych przez Walne Zgromadzenie,

4)     zbieranie składek, kierowanie sprawami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

5)     rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Stowarzyszenia,

 

§ 22

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w pełnym składzie, większością 2/3 głosów.

 

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy

1)     kontrola wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia,

2)     wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3)     kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

4)     występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli.

 

§ 25

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 26

 1. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w wyniku:

1)     śmierci

2)     upływu kadencji

3)     złożenia pisemnej rezygnacji

4)     odwołania przez Walne Zebranie Członków, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

 1. W czasie trwania kadencji, w przypadku wystąpienia wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, władze te mają prawo dokooptowania nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 osób pochodzących z wyboru.

 

§ 27

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz czynności w ramach prowadzenia spraw Stowarzyszenia może wykonywać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W przypadku zaciągania zobowiązań finansowych powyżej kwoty 250 EUR (dwieście pięćdziesiąt euro) w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie Prezesa z innym członkiem Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 29

Na fundusze składają się:

1)     Wpływy ze składek członkowskich.

2)     Subwencje udzielane przez instytucje państwowe i społeczne.

3)     Zapisy i darowizny.

4)     Dochody z majątku Stowarzyszenia.

5)     Przychody z działalności statutowej.

 

§ 30

Stowarzyszenie  może, uchwałą Zarządu, podjąć decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu zapadają większością
  2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Do ważności uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia jest wymagana większość
  2/3 głosów przy obecności większości członków Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 

§ 32

Do chwili zatwierdzenia przez Sąd, zmiany Statutu nie obowiązują.

Dodaj komentarz